Logo szkoły Kontakte-dziennik

Pedagog szkolny

Nadrzędnym zadaniem pedagoga szkolnego jest udzielanie pomocy uczniom  znajdującym się w trudnej sytuacji szkolnej, rodzinnej, dbanie o właściwy rozwój dzieci i młodzieży i w tym celu podejmowanie działań wychowawczych, opiekuńczych, profilaktycznych, zaradczych.

Godziny pracy:

Poniedziałek: 7:15-8:00, 11:35-12:45
Wtorek: 10:35-11:40
Środa: 7:15-8:00, 9:40-10:40, 11:35-12:35
Czwartek: 8:45-9:45
Piątek: 7:15-8:00

Zadania pedagoga szkolnego:

Zadania ogólnowychowawcze
(kontrola obowiązku szkolnego uczniów, współpraca z nauczycielami, rodzicami, uczniami, innymi instytucjami wspierającymi wychowanie dzieci i młodzieży, poznanie środowiska szkolnego i rodzinnego uczniów, rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń szkolnych dzieci            i młodzieży, organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom)

Profilaktyka wychowawcza
(diagnoza zagrożeń, hamujących prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży, podejmowanie działań zaradczych, prowadzenie zajęć z młodzieżą - realizacja wybranych programów profilaktycznych, organizowanie imprez dotyczących profilaktyki uzależnień, agresji, innych zagadnień wychowawczych);

Indywidualna opieka pedagogiczna
(pomoc uczniom w rozwiązywaniu konfliktów rówieśniczych (mediacje), pomoc w trudnościach szkolnych - rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń szkolnych, w razie konieczności kierowanie uczniów na specjalistyczne badania do poradni psychologiczno-pedagogicznej w celu profesjonalnej diagnozy przyczyn trudności szkolnych, przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego młodzieży, terapia zachowań dysfunkcyjnych w stosunku do uczniów niedostosowanych społecznie, agresywnych, a także dla ofiar przemocy, obserwacje, konsultacje ze specjalistami w szczególnie trudnych przypadkach (psycholog);

Pomoc materialna
(współpraca z GOPS, dyrekcją, nauczycielami w celu udzielania pomocy uczniom, rodzicom, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej (dożywianie w szkole, pomoc uczniom w zaopatrzeniu się w podręczniki szkolne), wnioskowanie o kierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo do Sądu -Wydział Rodzinny i Nieletnich).


Uczniowie mogą się zgłaszać do pedagoga:

gdy nie radzą sobie z programem nauczania, chcą pomocy i rady z tym związanej,
gdy ktoś naruszy ich prawa;
gdy ktoś stosuje wobec nich przemoc;
gdy potrzebują pomocy i rady;
gdy chcą porozmawiać z kimś życzliwym;
gdy chcą poradzić się, wybierając kolejny etap kształcenia.

 

Pedagog szkolny: mgr Małgorzata Borowska