Logo szkoły Kontakte-dziennik

Świetlica szkolna w Czerlejnie


Od września 2012 przy Szkole Podstawowej w Czerlejnie działa świetlica szkolna, która organizuje opiekę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą uczniom z klas 0-III, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na brak możliwości zapewnienia opieki w tym czasie przez rodziców/opiekunów. Plan pracy świetlicy obejmuje zajęcia dydaktyczne, plastyczne, muzyczne, ruchowe i komputerowe. Dzieci mogą korzystać z opieki świetlicowej w godzinach od 11:30 do 16:30. Szczegółowy regulamin świetlicy oraz Karty zgłoszeń odstępne są tutaj:

Karta zgłoszeń

Regulamin

Celem  ogólnym świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój dziecka, jego zainteresowań, uzdolnień i umiejętności z uwzględnieniem misji szkoły.

Zadania świetlicy:
- Zapewnienie wychowankom opieki w godzinach ustalonych w porozumieniu z rodzicami.
- Wytwarzanie dobrego klimatu do nawiązywania kontaktów dziecka z nauczycielem.
- Niesienie pomocy w uzupełnianiu braków wychowania rodzinnego i środowiskowego.
- Opieka, pomoc i rada w każdej sytuacji , która przysparza dzieciom istotnych trudności.
- Organizowanie odpoczynku czynnego, ruchu (jeśli to możliwe na świeżym powietrzu).
- Organizowanie nauki i właściwej pomocy przy odrabianiu zadań domowych.
- Wzbudzanie i rozwijanie zainteresowań poprzez dostarczanie okazji do różnorodnej ekspresji (plastycznej, muzycznej, dramatycznej).
- Organizowanie konkursów świetlicowych i szkolnych.
- Stała systematyczna współpraca z rodzicami, wychowawcami i pedagogiem szkolnym.
- Udział świetlicy w życiu społecznym szkoły i środowiska lokalnego.
- Upowszechnienie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałość o zachowanie zdrowia.
- Rozwijanie samodzielności oraz społecznej aktywności dziecka.

Wychowawca świetlicy: mgr Agnieszka Adamska