Logo szkoły Kontakte-dziennik

Uczniowski Klub Sportowy "UKS Czerlejno”

Uczniowski Klub Sportowy "UKS Czerlejno” powstał przy Szkole Podstawowej w Czerlejnie w 1995r. Jest stowarzyszeniem zrzeszającym uczniów szkoły, rodziców uczniów, nauczycieli i sympatyków. W jego ramach odbywają się zajęcia sekcji szachowo – warcabowej oraz zajęcia rekreacyjne: siatkówka i badminton. Członkowie biorą udział w różnych turniejach o charakterze rekreacyjnym oraz reprezentują szkołę w zawodach z cyklu Igrzysk Młodzieży Szkolnej i Gimnazjalnej. Z ramienia Klubu corocznie organizowane są dla dzieci i młodzieży letnie kolonie rekreacyjno - sportowe z programem socjoterapeutycznym. Uczestnicy mają możliwość wypoczynku, zabawy, nabywania różnych umiejętności i zwiedzania ciekawych  miejsc.

Do głównych celów Klubu należy:

-prowadzenie działalności w systemie edukacji, współdziałanie ze szkołą w realizacji celów wychowawczych i zadań sportowych;

-planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów;

-troska o wyrównywanie szans i warunków uczestnictwa wszystkich dzieci i młodzieży w różnych formach aktywności fizycznej;

-kształtowanie harmonijnego rozwoju psychofizycznego dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych oraz zagrożonych uzależnieniami;

-inspirowanie i organizowanie środowiska ludzi dorosłych do działań na rzecz zdrowia, kultury fizycznej i sportu młodzieży szkolnej;

-uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim;

W wyniku wyborów, które odbyły się 09.01.2017 poniższe funkcje w Klubie pełnią:

PREZES: Zbigniew Bukowski

ZASTĘPCA PREZESA: Małgorzata Borowska

SKARBNIK: Maria Różańska

SEKRETARZ: Katarzyna Markiewicz

CZŁONEK : Waldemar Kukuła

KOMSJA REWIZYJNA:

Mariusz Bęza – przewodniczący

Krzysztof Wierucki - zastępca

Danuta Stefańska - sekretarz

Adres siedziby Klubu:

Uczniowski Klub Sportowy "UKS Czerlejno"
przy Szkole Podstawowej w Czerlejnie
ul. Kostrzyńska 4
62-025 Czerlejno

tel. 061-817-85-86

REGON: 630908192
NIP:7772393807