Logo szkoły Kontakte-dziennik

Standardy Ochrony Małoletnich

1. W Szkole Podstawowej im. Wincentego Witosa w Czerlejnie wprowadza się Standardy Ochrony Małoletnich.

2.Zgodnie z art. 22c ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich Standardy Ochrony Małoletnich zawierają:

- zasady zapewniające bezpieczne relacje między dziećmi a pracownikami szkoły, a w szczególności zachowania niedozwolone wobec dzieci;
- wymogi dotyczące bezpiecznych relacji między dziećmi, a w szczególności zachowania niedozwolone;
- zasady i procedurę podejmowania interwencji w sytuacji podejrzenia krzywdzenia lub posiadania informacji o krzywdzeniu dziecka;
- osoby odpowiedzialne za przyjmowanie zgłoszeń o zdarzeniach zagrażających dziecku i udzielnie mu wsparcia;
- zasady ustalania planu wsparcia małoletniego po ujawnieniu krzywdzenia;
- procedury i osoby odpowiedzialne za składanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę małoletniego, zawiadamianie sądu opiekuńczego oraz osoby odpowiedzialne za wszczynanie procedury "Niebieskie Karty";
- sposób dokumentowania i zasady przechowywania ujawnionych lub zgłoszonych incydentów lub zdarzeń zagrażających dobru dziecka;
- zakres kompetencji osoby odpowiedzialnej za przygotowanie pracowników  szkoły do stosowania standardów, zasady przygotowania pracowników do ich stosowania oraz sposób dokumentowania tej czynności;
- zasady i sposób udostępniania rodzicom albo opiekunom prawnym lub faktycznym oraz małoletnim standardów do zaznajomienia się z nimi i ich stosowania;
- zasady korzystania z urządzeń elektronicznych z dostępem do sieci Internet;
- procedury ochrony dzieci przed treściami szkodliwymi i zagrożeniami w sieci Internet oraz utrwalonymi w innej formie;
- zasady przeglądu i aktualizacji standardów ochrony małoletnich.

Wprowadzam z dniem 25 stycznia 2024r.w życie w Szkole Podstawowej im. Wincentego Witosa w Czerlejnie  Standardy Ochrony Małoletnich, które stanowią załącznik:
Nr 1. Standardy Ochrony Małoletnich - wersja pełna / zał. nr 1
Nr 2. Standardy Ochrony Małoletnich - wersja skrócona dla małoletnich / zał. nr 2
Nr3.  Procedury postępowania w sytuacjach trudnych, nadzwyczajnych i kryzysowych w Szkole Podstawowej im. W.Witosa w Czerlejnie /zał. nr 3

Pliki standardów w postaci załączników do pobrania powyżej.

Aneks do Statutu SP w Czerlejnie im. Wincentego Witosa

Cały aneks ze względu na jego obszerność do pobrania tutaj >>>

Ważne miejsca pomocy

Informujemy, iż można tutaj pobrać w postaci pliku adresy i telefony tych miejsc i instytucji, w których możemy uzyskać różnoraką pomoc. Zachęcamy do skorzystania.